Fire Alarm & Security System   |   GE    |   CEMEN    |   Panasonic   |   PARADOX   |   DSC   |   HIP   |   Special Fire Suppression System   |   Lightning Protection    |   Digital Public Address   |
Home
Products & Services
   Fire Alarm & Security System
   GE
   CEMEN
   Panasonic
   PARADOX
   DSC
   HIP
   Special Fire Suppression System
   Lightning Protection
   Digital Public Address
Support
News
Webboard
Contact Us

Liva

ฟ้าผ่า เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ที่ควบคุมไม่ได้ และยากที่จะคาดเดา ดังนั้น การออกแบบระบบป้องกันที่ดี และครอบคลุม นอกจากจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ไม่ต้องเสียโอกาสทางธุรกิจ จากการที่ธุรกิจต้องหยุดชะงัก ซึ่งเป็นความเสียหายที่ยากที่จะประเมินค่า

Liva ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ด้วยเทคโนโลยี ESE (Early Streamer Emission) ช่วยให้อาคารดูสวยงาม ลดปัญหาหลังคารั่วจากการติดตั้ง ดูแลรักษาง่ายกว่าเทคโนโลยี่แบบดั้งเดิม มีตัวนับฟ้าผ่า เครื่องตรวจเช็คประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้จริง ว่ายังสามารถทำงานได้ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย ของผู้ใช้อาคาร


 Copyright © P Plus Systems Co., Ltd. All rights reserved.